Ви є тут

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВА (3 КУРС)

 

 


Теми практичних, семінарських занять

1.    

Аналіз програм і підручників природознавства, 1-2 класи

2.    

Аналіз програм і підручників природознавства, 3-4 класи

3.    

Методи і прийоми навчання природознавства

4.    

Урок – основна форма організації процесу навчання природознавства

5.    

Розробка розгорнутих планів і конспектів різних типів уроків з природознавства в 3 класі

Теми лабораторних занять1.    

Складання та моделювання бесіди чи розповіді до одного з уроків природознавства

2.    

Спостереження одного з уроків природознавства та обґрунтування вибраних методів і прийомів навчання

3.    

Вибір оптимальних форм навчального процесу при вивченні нових тем на уроках природознавства в 3 чи 4 класі

4.    

Участь студентів коледжу в позакласних заходах базової школи

5.    

Спостереження і аналіз уроку природознавства в 1 чи в 2 класіСамостійна робота1.    

Сучасна концепція початкової освіти

2.    

«Уроки мислення» серед природи В.О.Сухомлинського

3.    

Структура предмета «Природознавство».

4.    

Принципи добору змісту навчального матеріалу

5.    

Аналіз програми для 2 класу

6.    

Аналіз підручника «Природознавство»,  4 клас

7.    

Фенологічні спостереження

8.    

Цілеспрямованість і закінченість спостережень

9.    

Методичні прийоми: порівняння, аналогія, протиставлення, доказовість

10.  

Вибір оптимального поєднання різноманітних методів і прийомів навчання

11.  

Практичні роботи, їх види

12.  

Розвиток понять в процесі вивчення природи.

13.  

Аналіз загальних природничих понять за програмою

14.  

Урок – екскурсія в природу.

15.  

Домашнє завдання як один із видів позаурочної роботи з природознавства

16.  

Інтерактивні методи в навчанні природознавства

17.  

Інтерактивний урок

18.  

Методика роботи з підручником в позаурочний час. Використання плану і карти при повторенні і закріпленні знань

19.  

Методика використання аудіовізуальних засобів наочності на уроках природознавства

20.  

Малювання і викреслювання на класній дошці. Моделювання

21.  

Зміст і методика проведення узагальнюючих уроків

22.  

Складання змісту карток для оперативного контролю знань і вмінь учнів з окремих тем природознавства, 3-4 класи

23.  

Масова позакласна робота

24.  

Розробка масового позакласного заходу з природознавства

25.  

Розробка фрагментів уроку із застосуванням різних засобів наочності, 1 клас

26.  

Дослідницький практикум та практичні роботи, міні-проекти у програмі «Природознавство», 2 клас

27.  

Порівняння елементів спостережень у 3 і 4 класах

28.  

Виготовлення календаря погоди

29.  

Державні вимоги щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів з природознавства в 3-4 класіПитання для екзамену

з методики викладання природознавства

1.    

Предмет і завдання методики викладання природознавства.

2.    

Зв’язок методики викладання природознавства  з іншими науками.

3.    

Методологічні основи методики викладання природознавства. Методи дослідження.

4.    

Короткий історичний огляд методики викладання природознавства.

5.    

Вклад В.О.Сухомлинського в розвиток методики викладання природознавства.

6.    

Розвиток природознавства та методики викладання в Україні на сучасному етапі.

7.    

Мета та завдання освітньої галузі «Природознавства», її основні структурні компоненти змісту.

8.    

Навчальна програма «Природознавство», 1-4 класи, її структура і зміст.

9.    

Завдання і зміст предмета «Природознавство»  в початкових класах.

10.  

Формування наукового світогляду на уроках природознавства.

11.  

Патріотичне та естетичне виховання у процесі вивчення природознавства.

12.  

Формування екологічних принципів у процесі вивчення природознавства.

13.  

Зміст навчального природничого матеріалу по класах.

14.  

Структура навчального предмета. Принципи добору навчального матеріалу з природознавства.

15.  

Методи і прийоми навчання. Сучасна класифікація методів навчання, що використовуються на уроках природознавства.

16.  

Спостереження – провідний метод вивчення природи в початкових класах. Види спостережень. Цілеспрямованість і закінченість спостережень.

17.  

Методика проведення систематичних спостережень в 1-4 класах.

18.  

Бесіда на уроках природознавства. Види бесід. Вимоги до запитань учителя. Використання  в процесі бесіди наочних посібників і технічних засобів навчання.

19.  

Розповідь. Тривалість і місце розповіді, вимоги до розповіді на уроці природознавства. Види розповіді. Поєднання розповіді і бесіди на уроках природознавства. Підготовка учителя до уроку з розповіддю.

20.  

Дослід (експеримент) як метод пізнання природи. Місце дослідів у навчальному процесі. Види дослідів.

21.  

Підготовка учителя до уроку з дослідами. Вимоги до постановки дослідів.

22.  

Методичні прийоми: порівняння, протиставлення, аналогія, доказовість та інші в навчальному процесі. Вибір оптимального поєднання різноманітних методів і прийомів навчання на уроках природознавства.

23.  

Основи формування природничих понять в учнів. Відчуття, сприймання, уявлення про предмети і явища природи.

24.  

Методи і прийоми формування уявлень і елементарних понять. Формування загальних і одиничних понять. Розвиток понять в процесі вивчення природи.

25.  

Основні організаційні форми навчального процесу з природознавства: урок, позаурочна та позакласна робота.

26.  

Урок – основна форма навчально-виховної роботи з природознавства.

27.  

Типи уроків природознавства в початковій школі. Урок засвоєння нових знань і вмінь.

28.  

Комбінований урок з використанням різних видів наочних посібників.

29.  

Предметні уроки, їх зміст і організація.

30.  

Урок – екскурсія в природу. Підготовка учителя і учнів до уроку - екскурсії.

31.  

Повторення і узагальнення пройденого на уроці, в кінці вивчення теми. Види повторення.

32.  

Зміст і методика проведення узагальнюючих уроків з природознавства.

33.  

Форми і методи контролю знань, що одержали учні початкових класів на уроках природознавства.

34.  

Оцінювання навчальних досягнень учнів з природознавства.

35.  

Нетрадиційні та нестандартні уроки з природознавства.

36.  

Інтегрування на уроці природознавства.

37.  

Інтерактивний урок   природознавства.

38.  

Практичні роботи з природознавства, їх види.

39.  

Домашнє завдання як один із видів позаурочної роботи, його місце в навчальному процесі. Види домашніх завдань. Індивідуалізація.

40.  

Значення та види позакласної роботи з природознавства.

41.  

Індивідуальна та групова(гурткова) позакласна робота з природознавства.

42.  

Масова позакласна робота з природознавства.

43.  

Підручники природознавства, їх роль в навчальному процесі.

44.  

Особливості підручників природознавства (структура, ілюстрації, їх роль, методичний апарат).

45.  

Методика роботи з підручником на уроці і в позаурочний час.

46.  

Методика роботи з планом і картою на уроках природознавства  в 4 класі.

47.  

Поступове і послідовне знайомство дітей з планом, картою, глобусом, картою півкуль.

48.  

Використання плану і карти при повторенні і закріпленні знань. Читання карти і робота по ній. Вимоги до показу на карті.

49.  

Види наочних посібників, дидактичні вимоги до них. Методика роботи з натуральними наочними посібниками.

50.  

Методика використання на уроках природознавства образотворчих засобів наочності.

51.  

Методика використання аудіовізуальних засобів наочності на уроках природознавства.

52.  

Малювання і викреслювання на класній дошці.

53.  

Моделювання на уроках природознавства. Комплексне використання різних видів наочних посібників.

54.  

Виготовлення саморобних наочних посібників та обладнання для уроків природознавства.

55.  

Зміст предмета «Природознавство» в 1-2 класах. Концептуальні ідеї та дослідницький принцип побудови програми.

56.  

Зміст і організація спостережень в 1-2 класах при вивчені предмета «Природознавство».

57.  

Методи пізнання природи. Дослідницький практикум та практичні роботи, міні-проекти у програмі «Природознавство»,1- 2класи.

58.  

Зміст природознавства в 3 класі. Організація спостережень в 3 класі. Ведення «Щоденника спостереження» і «календаря природи і праці людей».

59.  

Узагальнення спостережень і підведення підсумків у 3 класі. Висновки, зроблені на основі спостережень.

60.  

Зміст природознавства в 4 класі. Організація спостережень. Порівняння елементів спостережень в 3-4 класах. Підведення підсумків проведених спостережень.

61.  

Планування навчального матеріалу в 3-4 класах.

62.  

Інтерактивні методи навчання на уроках природознавства.

63.  

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів з предмету «Природознавство» в 3 класі.

64.  

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів з предмету «Природознавство» в 4класі.Рекомендована література

Основна

1.    

Байбара  Т.М. Методика навчання природознавства в початкових класах. –   К.: Веселка, 1998. – 334с.

2.    

Кукалець М.В. Методика викладання природознавства у початковій школі: навчально-методичний посібник за модульно – рейтинговою системою навчання студентів спеціальності «Початкова освіта»: Навч.посібник. – Львів.: «Новий світ-2000», 2011. – 223[1]с.

3.    

Нарочна П.К., Ковальчук Г.В., Гончарова К.Д. Методика викладання природознавства. – К.: Вища школа, 1990. – 303с.

Додаткова

1.    

Байбара Т.М. Я і Україна: Підручник для 3 кл./ Т.М.Байбара, Н.М.Бібік, -К.: Форум, 2003. – 176с.

2.    

Байбара Т.М. Я й Україна: Підручник для 4 кл/ Т.М. Байбара, Н.М.Бібік, -К.: Форум, 2004, - 176с.

3.    

Бібік Н.М., Коваль Н.С. Я і Україна: Підручн.  для 2 кл. – К.: Форум, 2002. – 144с.

4.    

Бондар В.І. Дидактика. – К., Либідь, 2005. – 264с.

5.    

Гільберг Т.Г. Природознавство: підруч. для загальноосвіт. навч. закл.:1-кл./Т.Г.Гільберг, Т.В. Сак. – К.: Генеза, 2012. – 112с.

6.    

Грущинська І.В. Природознавство: підруч. для 1кл./ І.В.Грущинська. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2012. – 144с.

7.    

Державний стандарт початкової загальної освіти. / Початкова освіта №18 (594), травень 2011. –45с.

8.    

Закон України « Про загальну середню освіту». – К.,1999.

9.    

Концепція загальної середньої освіти. – К., 2001.

10.  

Кузьмінський А.І., Омельяненко В.Л. Педагогіка: Підручник. – К.: Знання, 2007. – 447с.

11.  

Навчальні програми для загальноосвітніх навч. закл. із навчанням українською мовою, 1-4 класи. – К.: Видавничний дім «Освіта», 2011. – 392с.

12.  

Пометун О.І. та ін. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод.посібн./ О.І.Пометун, Л.В.Пироженко. За ред.. О.І. Пометун. – К.: Видавництво А.С.К., 2004. – 192с.

13.  

Природознавство: Календарно-тематичне планування,1кл./Т.Гільбург, Т.Сак. –  Хмельницький, 2012. – 16с.

14.  

Савченко О.Я. Дидактика початкової школи, - К.: Абрис, 1997. – 432с.

15.  

Савченко О.Я. Сучасний урок в початкових класах. – К.: Магістр – S,     1997 – 256с.

16.  

Сухомлинський В.О. Сто порад учителеві. – К.: Радянська школа, 1998. – 310с.

17.  

Хаминець В.В., Кірик М.Ю. Інновації в початковій школі. – Ужгород: Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2008. – 344с.