Ви є тут

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВА

 

Тематичний план

дисципліни „Методика викладання природознавства

3 курс

1.    

Зміст і методика роботи з природознавства в  1 – 2 класах.

2.    

Зміст і методика роботи з природознавства в  3 – 4 класах.

3.    

Розробка розгорнутих планів і конспектів різних типів уроків з природознавства в 3 класі.

 

Питання (завдання) для самостійної роботи

1. Розробка фрагментів уроку із застосуванням ріних засобів наочності, 1 клас

2. Дослідницький практикум та практичні роботи, міні-проекти у програмі "Природознавство", 2 клас.

3. Порівняння елементів спостереженб в 3-му і 4-му класах.

4. Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів з природознавства у 3-4 класах

 

Питання для екзамену

з методики викладання природознавства

1.    

Предмет і завдання методики викладання природознавства.

2.    

Зв’язок методики викладання природознавства  з іншими науками.

3.    

Методологічні основи методики викладання природознавства. Методи дослідження.

4.    

Короткий історичний огляд методики викладання природознавства.

5.    

Вклад В.О.Сухомлинського в розвиток методики викладання природознавства.

6.    

Розвиток природознавства та методики викладання в Україні на сучасному етапі.

7.    

Мета та завдання освітньої галузі «Природознавства», її основні структурні компоненти змісту.

8.    

Навчальна програма «Природознавство», 1-4 класи, її структура і зміст.

9.    

Завдання і зміст предмета «Природознавство»  в початкових класах.

10.  

Формування наукового світогляду на уроках природознавства.

11.  

Патріотичне та естетичне виховання у процесі вивчення природознавства.

12.  

Формування екологічних принципів у процесі вивчення природознавства.

13.  

Зміст навчального природничого матеріалу по класах.

14.  

Структура навчального предмета. Принципи добору навчального матеріалу з природознавства.

15.  

Методи і прийоми навчання. Сучасна класифікація методів навчання, що використовуються на уроках природознавства.

16.  

Спостереження – провідний метод вивчення природи в початкових класах. Види спостережень. Цілеспрямованість і закінченість спостережень.

17.  

Методика проведення систематичних спостережень в 1-4 класах.

18.  

Бесіда на уроках природознавства. Види бесід. Вимоги до запитань учителя. Використання  в процесі бесіди наочних посібників і технічних засобів навчання.

19.  

Розповідь. Тривалість і місце розповіді, вимоги до розповіді на уроці природознавства. Види розповіді. Поєднання розповіді і бесіди на уроках природознавства. Підготовка учителя до уроку з розповіддю.

20.  

Дослід (експеримент) як метод пізнання природи. Місце дослідів у навчальному процесі. Види дослідів.

21.  

Підготовка учителя до уроку з дослідами. Вимоги до постановки дослідів.

22.  

Методичні прийоми: порівняння, протиставлення, аналогія, доказовість та інші в навчальному процесі. Вибір оптимального поєднання різноманітних методів і прийомів навчання на уроках природознавства.

23.  

Основи формування природничих понять в учнів. Відчуття, сприймання, уявлення про предмети і явища природи.

24.  

Методи і прийоми формування уявлень і елементарних понять. Формування загальних і одиничних понять. Розвиток понять в процесі вивчення природи.

25.  

Основні організаційні форми навчального процесу з природознавства: урок, позаурочна та позакласна робота.

26.  

Урок – основна форма навчально-виховної роботи з природознавства.

27.  

Типи уроків природознавства в початковій школі. Урок засвоєння нових знань і вмінь.

28.  

Комбінований урок з використанням різних видів наочних посібників.

29.  

Предметні уроки, їх зміст і організація.

30.  

Урок – екскурсія в природу. Підготовка учителя і учнів до уроку - екскурсії.

31.  

Повторення і узагальнення пройденого на уроці, в кінці вивчення теми. Види повторення.

32.  

Зміст і методика проведення узагальнюючих уроків з природознавства.

33.  

Форми і методи контролю знань, що одержали учні початкових класів на уроках природознавства.

34.  

Оцінювання навчальних досягнень учнів з природознавства.

35.  

Нетрадиційні та нестандартні уроки з природознавства.

36.  

Інтегрування на уроці природознавства.

37.  

Інтерактивний урок   природознавства.

38.  

Практичні роботи з природознавства, їх види.

39.  

Домашнє завдання як один із видів позаурочної роботи, його місце в навчальному процесі. Види домашніх завдань. Індивідуалізація.

40.  

Значення та види позакласної роботи з природознавства.

41.  

Індивідуальна та групова(гурткова) позакласна робота з природознавства.

42.  

Масова позакласна робота з природознавства.

43.  

Підручники природознавства, їх роль в навчальному процесі.

44.  

Особливості підручників природознавства (структура, ілюстрації, їх роль, методичний апарат).

45.  

Методика роботи з підручником на уроці і в позаурочний час.

46.  

Методика роботи з планом і картою на уроках природознавства  в 4 класі.

47.  

Поступове і послідовне знайомство дітей з планом, картою, глобусом, картою півкуль.

48.  

Використання плану і карти при повторенні і закріпленні знань. Читання карти і робота по ній. Вимоги до показу на карті.

49.  

Види наочних посібників, дидактичні вимоги до них. Методика роботи з натуральними наочними посібниками.

50.  

Методика використання на уроках природознавства образотворчих засобів наочності.

51.  

Методика використання аудіовізуальних засобів наочності на уроках природознавства.

52.  

Малювання і викреслювання на класній дошці.

53.  

Моделювання на уроках природознавства. Комплексне використання різних видів наочних посібників.

54.  

Виготовлення саморобних наочних посібників та обладнання для уроків природознавства.

55.  

Зміст предмета «Природознавство» в 1-2 класах. Концептуальні ідеї та дослідницький принцип побудови програми.

56.  

Зміст і організація спостережень в 1-2 класах при вивчені предмета «Природознавство».

57.  

Методи пізнання природи. Дослідницький практикум та практичні роботи, міні-проекти у програмі «Природознавство»,1- 2класи.

58.  

Зміст природознавства в 3 класі. Організація спостережень в 3 класі. Ведення «Щоденника спостереження» і «календаря природи і праці людей».

59.  

Узагальнення спостережень і підведення підсумків у 3 класі. Висновки, зроблені на основі спостережень.

60.  

Зміст природознавства в 4 класі. Організація спостережень. Порівняння елементів спостережень в 3-4 класах. Підведення підсумків проведених спостережень.

61.  

Планування навчального матеріалу в 3-4 класах.

62.  

Інтерактивні методи навчання на уроках природознавства.

63.  

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів з предмету «Природознавство» в 3 класі.

64.  

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів з предмету «Природознавство» в 4класі.